Vedtægter for Ullerslev Svømmeklub

 

§ 1                 Foreningens navn er Ullerslev Svømmeklub


Stiftet den 14. oktober 1976.


Hjemsted er Nyborg kommune.

 

§ 2                 Foreningens formål er ved idræt og andet kulturelt virke at fremme den enkeltes og fællesskabets sundhed og trivsel.    

 

§ 3                 Foreningen er tilsluttet DGI-Fyn og dermed undergivet DGI`s vedtægter.

 

§ 4                 Foreningen er åben for alle der kan tilslutte sig foreningens formål og nærværende vedtægter.

 

Kvittering for betalt kontingent er gyldigt medlemsbevis. Ved indmeldelse binder man sig for en sæson fra august til maj. Udmeldelse skal ske skriftligt til bestyrelsen og er gældende fra efterfølgende kontingent opkrævning. Alle medlemmer har stemmeret. Forældre til børn og unge 0-17årige har på børnenes vegne stemmeret. Unge over 13 år kan vælge selv at stemme.

 

Bestyrelsen kan ekskludere et medlem, hvis medlemmet ikke overholder nærværende vedtægter eller udviser en utilbørlig adfærd. Eksklusionen er gyldig hvis mindst 2/3 af bestyrelsesmedlemmerne stemmer for eksklusionen. Det ekskluderede medlem kan anke sig sag og få den til behandling på førstkommende generalforsamling.

 

§ 5                 Foreningen ledes af en bestyrelse bestående af 5 medlemmer, der alle vælges på

generalforsamlingen og herefter selv konstituerer sig med en formand, kasserer og medlemmer.

 

Alle vælges for 2 år. 3 personer er på valg i lige år, 2 i ulige år. Der vælges ligeledes 1 suppleanter til bestyrelsen. Suppleant vælges i lige år. Revisor tilkøbes og er ikke en del af bestyrelsen. 

 

Stopper et bestyrelsesmedlem i løbet af året, har bestyrelsen ret til at supplere sig selv til næste generalforsamling.

 

Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden og der føres protokol over vedtagne beslutninger.

 

Bestyrelsen træffer sine beslutninger ved simpelt flertal. Afstemning sker ved håndsoprækning, medmindre mindst et medlem begærer skriftlig afstemning. Valgbar er enhver der kan tilslutte sig foreningens formål og nærværende vedtægter jvf §4.

 

§ 6                 Foreningens kontingent fastsættes af bestyrelsen.

 

§ 7                 Foreningens medlemmer og bestyrelsen hæfter ikke personligt for de for foreningen indgåede forpligtelser, for hvilke alene foreningen hæfter med den respektive formue. 

 

Ligeledes har de ikke nogen økonomisk forpligtelse over for foreningen ud over kontingentforpligtelsen, og kan ikke gøre krav på noget af foreningens formue eller udbytte.

 

Foreningens regnskabsår går fra 1. januar til 31. december. Kassereren udarbejder en gang årligt et drifts- og statusregnskab på baggrund af den daglige bogføring. Inden fremlæggelsen på generalforsamlingen skal regnskabet revideres af revisor.


§ 8                 Foreningens højeste myndighed er generalforsamlingen, der afholdes hvert år i februar måned og annonceres på hjemmesiden, via mail til medlemmerne samt på sociale medier. Der indvarsles med mindst 14 dages varsel.

 

Forslag der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være bestyrelsen i hænde senest 8 dage før generalforsamlingens afholdelse.

 

Kun fremmødte medlemmer jvf. §4 har stemmeret.

 

Dagsorden til generalforsamling skal som minimum indeholde:


1: Valg af dirigent

2: Aflæggelse af beretning

3: Godkendelse af regnskab.

4: Behandling af indkomne forslag

5: Valg til bestyrelsen og valg af suppleant til bestyrelsen

6: Evt.

 

Generalforsamlingen er beslutningsdygtig uanset antallet af fremmødte medlemmer. Afstemninger træffes ved simpelt flertal blandt de fremmødte medlemmer jfr dog § 9. afstemninger sker ved håndsoprækning, medmindre mindst et medlem begærer skriftlig afstemning.


§ 9                 Vedtægtsændringer kan kun ske på ordinære eller ekstraordinære generalforsamlinger. Ændringerne træder i kraft umiddelbart efter vedtagelsen. Forslag til vedtægtsændringer skal være bestyrelsen i hænde senest 8 dage før generalforsamlingen (eller den ekstraordinære generalforsamling).

 

Ændringer i vedtægterne kan kun ske ved 2/3 stemmeflertal blandt de fremmødte.

 

§ 10               Bestyrelsen, eller hvis mindst ¼ af foreningens medlemmer stiller skriftligt begrundet krav om det, kan indkalde til ekstraordinær generalforsamling. Indkaldelse og dagsorden til ekstraordinær generalforsamling følger reglerne i §8 og §9, og skal afholdes senest 8 uger efter kravet er modtaget.

 

§ 11               Foreningen tegnes ved underskrift af formanden; dog af den samlede bestyrelse ved køb, salg eller pantsætning af fast ejendom samt ved optagelse af lån.

 

§ 12               Foreningen kan kun opløses på 2 på hinanden følgende generalforsamlinger. Foreningen kan kun opløses når 2/3 af de fremmødte stemmeberettigede stemmer for opløsningen ved begge generalforsamlinger.

 

Ved foreningens ophør tilfalder foreningens formue idræts- og ungdomsarbejdet i gl. Ullerslev kommune.

 

 

Således vedtaget den 14. oktober 1976.

 

Vedtægterne er senest ændret ved generalforsamling d. 25. februar 2020.

 

Pris

Sæsonen er fra august til maj.

Børnehold 800 kr

Voksenhold 800 kr

Rabat: Der er 50% rabat allerede fra 2. medlem af husstanden. Man skal blot bo på samme adresse. Rabatten trækkes automatisk.

Tilmelding her

Har du spørgsmål? Kontakt os her

Generelle henvendelser til formandusk@gmail.com

eller til formand Susanne Olesen på tlf.: 24 24 48 53