Vedtægter for Ullerslev svømmeklubStiftet 14. oktober 1976

Vedtægter for Ullerslev Svømmeklub

§ 1

Foreningens navn er Ullerslev Svømmeklub

Stiftet den 14. oktober 1976.

Hjemsted er Nyborg kommune.

§ 2

Foreningens formål er ved idræt og andet kulturelt virke at fremme den enkeltes og fællesskabets

sundhed og trivsel.

§ 3

Foreningen er tilsluttet DGI-Fyn og dermed undergivet DGI`s vedtægter.

§ 4

Foreningen er åben for alle der kan tilslutte sig foreningens formål og nærværende vedtægter.

Kvittering for betalt kontingent er gyldigt medlemsbevis. Ved indmeldelse binder man sig for en

halv sæson. Udmeldelse skal ske skriftligt til bestyrelsen og er gældende fra efterfølgende

kontingent opkrævning. Alle medlemmer har stemmeret.

Forældre til børn og unge 0 – 17 årige har på børnenes vegne stemmeret. Unge over 13 år kan vælge

selv at stemme.

Bestyrelsen kan ekskludere et medlem, hvis medlemmet ikke overholder nærværende vedtægter

eller udviser en utilbørlig adfærd. Eksklusionen er gyldig hvis mindst 2/3 af

bestyrelsesmedlemmerne stemmer for eksklusionen. Det ekskluderede medlem kan anke sig sag og

få den til behandling på førstkommende generalforsamling.

§ 5

Foreningen ledes af en bestyrelse bestående af  5  medlemmer, der alle vælges på

generalforsamlingen og herefter selv konstitutierer sig med en formand, næstformand, kasserer og

medlemmer.

Alle vælges for 2 år.  3 personer er på valg i lige år, 2 i ulige år. Der vælges ligeledes 1 suppleanter

til bestyrelsen. Suppleant vælges i lige år. Revisor vælges i lige år og revisor suppleant

vælges i ulige år.

Stopper et bestyrelsesmedlem i løbet af året har bestyrelsen ret til at supplere sig selv til næste

generalforsamling.

Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden og der føres protokol over vedtagne beslutninger.

Bestyrelsen træffer sine beslutninger ved simpelt flertal. Afstemning sker ved håndsoprækning,

medmindre mindst et medlem begærer skriftlig afstemning. Valgbar er enhver der kan tilslutte sig

foreningens formål og nærværende vedtægter jvf §4.

§ 6

Foreningens kontingent fastsættes af bestyrelsen.

§ 7

Foreningens medlemmer og bestyrelsen hæfter ikke personligt for de for foreningen indgåede

forpligtelser, for hvilke alene foreningen hæfter med den respektive formue. Ligeledes har de ikke

nogen økonomisk forpligtelse over for foreningen ud over kontingentforpligtelsen, og kan ikke gøre

krav på noget af foreningens formue eller udbytte.

Foreningens regnskabsår går fra 1. januar – 31. december. Kassereren udarbejder en gang årligt et

drifts- og statusregnskab på baggrund af den daglige bogføring. Inden fremlæggelsen på

generalforsamlingen skal regnskabet revideres af revisor.

§ 8

Foreningens højeste myndighed er generalforsamlingen, der afholdes hvert år i februar måned og

annonceres i lokalbladet eller på hjemmesiden. Der indvarsles med mindst 14 dages varsel.

Forslag der ønskes behandlet på generalforsamlingen skal være bestyrelsen i hænde senest 8 dage

før generalforsamlingens afholdelse.

Kun fremmødte medlemmer jvf §4 har stemmeret.

Dagsorden til generalforsamling skal som minimum indeholde:

1: valg af dirigent

2: aflæggelse af beretning

3: godkendelse af regnskab.

4: behandling af indkomne forslag

5: valg til bestyrelsen

Valg af suppleant til bestyrelsen

Valg af revisor og revisor suppleant

6: evt

Generalforsamlingen er beslutningsdygtig uanset antallet af fremmødte medlemmer. Afstemninger

træffes ved simpelt flertal blandt de fremmødte medlemmer jfr dog § 9. afstemninger sker ved

håndsoprækning, medmindre mindst et medlem begærer skriftlig afstemning.

§ 9

Vedtægtsændringer kan kun ske på ordinære eller ekstraordinære generalforsamlinger. Ændringerne

træder i kraft umiddelbart efter vedtagelsen. Forslag til vedtægtsændringer skal være bestyrelsen i

hænde senest 8 dage før generalforsamlingen (eller den ekstraordinære generalforsamling).

Ændringer i vedtægterne kan kun ske ved 2/3 stemmeflertal blandt de fremmødte.

§ 10

Bestyrelsen, eller hvis mindst ¼ af foreningens medlemmer stiller skriftligt begrundet krav om det,

kan indkalde til ekstraordinær generalforsamling. Indkaldelse og dagsorden til ekstraordinær

generalforsamling følger reglerne i §8 og §9, og skal afholdes senest 8 uger efter kravet er

modtaget.

§ 11

Foreningen tegnes ved underskrift af formanden; dog af den samlede bestyrelse ved køb, salg eller

pantsætning af fast ejendom samt ved optagelse af lån.

§12

Foreningen kan kun opløses på 2 på hinanden følgende generalforsamlinger. Foreningen kan kun

opløses når 2/3 af de fremmødte stemmeberettigede stemmer for opløsningen ved begge

generalforsamlinger.

Ved foreningens ophør tilfalder foreningens formue idræts- og ungdomsarbejdet i gl. Ullerslev

kommune.

Således vedtaget den 14. okt. 1976

sign.

Connie Madsen  ændret pr. 11/3-2016

Formand 

Vedtægterne er senest ændret på ekstraordinær generalforsamling d. 12. juni 2008.Pris

Efterårssæson fra august - december
Forårssæson fra januar - maj
ca 14 svømmegange i hver sæson

Børnehold 400 kr

Voksenhold 400 kr

Rabat: Der er 50% rabat allerede fra 2. medlem af husstanden. Det vil sige kun første hold koster 400 kr. Alle øvrige hold familien tilmelder sig koster kun 200 kr. pr hold. Man skal blot bo på samme adresse. Rabatten trækkes automatisk.

Se hele prisoversigten

Har du spørgsmål? Kontakt os her

Henvendelse vedr. valg af svømmehold kontakt Susanne Olesen:

formandusk@gmail.com

Tlf 24244853

Henvendelse vedr. udmeldelse samt problemer med hjemmesiden

Kontakt: Anette Fentz: uskitmodul@gmail.com

Ofte stillede spørgsmål